دوره حقوق

حقوق

ویژه
پیشرفته

آشنایی با تخلفات صنفی ویژه مشاورین املاک

قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات صنفی و ضمانت اجراهای …

100,000 تومان

آشنایی با تخلفات صنفی ویژه مشاورین املاک

52 دقیقه
3 درس
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
تخلفات صنفی را از سایر تخلفات شناسایی نمایند.
با مراجع رسیدگی کننده ذی صلاح به تخلفات صنفی آشنا شوند.
حقوق خود در فرایند رسیدگی به تخلفات صنفی را شناخته و از طرق دفاع در مراجع مربوطه استفاده نمایند.
لیست علاقه مندی ها 0